Obchodní podmínky

Jméno podnikatele: Zuzana Vašek Šustková

Místo podnikání: 1. máje 66, 664 43 Želešice

IČO: 03960684   Zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Šlapanice.

e-mail: zuzka@firemnikouc.cz

tel.: 608 94 58 55

(dále také jen „Poskytovatel“)

I. Obecná ujednání

 1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se zájmem či využitím služeb na https://firemnikouc.cz/ mezi poskytovatelem a klientem, který je spotřebitelem (jiná fyzická osoba).
 2. Poskytovatel zřídil pro klienty možnost registrace do jejich jednotlivých účtů, jejichž prostřednictvím se klient dostane k objednanému obsahu (členské sekce jednotlivých kurzů). Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit účet, pokud klient porušil své povinnosti vyplývající z těchto podmínek či z dalších ujednání (vč. uzavřených smluv) mezi Poskytovatelem a klientem.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, za bezpečnost svého hesla a zamezení přístupů neoprávněných osob ke svému účtu odpovídá klient.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že služby jím prezentované nemusí být vždy dostupné.
 5. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb, dále také jen „smlouva“) mezi Poskytovatelem a klientem vzniká akceptací doručené objednávky, která je Poskytovatelem zaslána klientovi na jeho emailovou adresu.
 6. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

 

II. Dodací podmínky produktů

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU.
 • Konzultace: Při koupi konzultací se klient a poskytovatel domluví na termínech konzultací emailem.
  • Platnost balíčku: Jednorázová konzultace – 1 měsíc, Cesta k cíli – 1 měsíc, Intenzivní seberozvoj – 2 měsíce.
  • Platnost balíčku konzultací začíná běžet dnem objednání balíčku. Nevyčerpané konzultační hodiny propadají, pokud není mezi klientem a Poskytovatelem dodatečně dohodnuto prodloužení platnosti balíčku.
 • Online kurzy: Digitální obsah kurzu bude zpřístupněn první den kurzu. Odkaz na uložiště s obsahem kurzu včetně přístupových údajů bude dodán po zaplacení kupní ceny na klientovu emailovou adresu uvedenou v objednávce.
 1. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. Není-li uvedeno u kurzu jiné datum, se kterým jste dopředu seznámeni.
 2. NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na dopravu.
 3. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu,  a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.
 4. Digitální obsah online kurzu vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf, přehrávat video a audio soubory.

 

III. Cena a platební podmínky

 1. Klient získává přístup ke službám po zaplacení plné stanovené ceny, není-li u jednotlivých služeb stanoveno jinak.
 2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby a způsoby její úhrady a lhůta splatnosti se stanovuje na 10 dnů. Platba je možná bankovním převodem na účet Poskytovatele.
 3. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel klientovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta.
 4. Není-li výslovně stanoveno jinak, nelze slevy Poskytovatele vzájemně kombinovat.

IV. Povinnosti Poskytovatele při koučovací spolupráci

 1. Poskytovatel potvrzuje, že je certifikovaný profesionální kouč (ICF), kontinuálně se vzdělává a rozšiřuje si své vědomosti a dovednosti.
 2. Poskytovatel se zavazuje dodržovat Etický kodex. Porušení tohoto kodexu opravňuje klienta k odstoupení z objednaných služeb. V takovém případě bude klientovi vrácena cena za nevyužité konzultace.
 3. Poskytovatel přichází na konzultaci včas, připraven a je klientovi po dobu konzultace plně k dispozici.
 4. Změna času domluvené konzultace ze strany Poskytovatele je možná pouze po předchozí domluvě s klientem minimálně 24 hodin před jejím plánovaným startem. Pokud klient se změnou nesouhlasí, je Poskytovatel povinen službu poskytnout nebo za ni klientovi vrátit její cenu.

IV. Povinnosti klienta při koučovací spolupráci

 1. Klient přichází na konzultaci včas.
 2. Klient určuje téma a cíl konzultace/balíčku konzultací, ke kterému bude spolupráce směřovat.
 3. Změna času domluvené konzultace ze strany klienta je možná minimálně 24 hodin před jejím plánovaným startem. V případě, že se klient nedostaví na smluvenou konzultaci, aniž by se minimálně 24 hodin před jejím plánovaným startem omluvil, tato konzultační hodina propadá a nebude nahrazena.

IV. Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti

 1. Každý uživatel užívá předmět koupě na vlastní riziko.
 2. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsažených ve videích nebo uveřejněných na webových stránkách https://firemnikouc.cz/ .
 3. Uzavřením kupní smlouvy klient přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou klienta a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

 

V. Další ujednání

 1. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatele či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby vč. článků, fotografií, grafických prvků apod.
 2. Klient je v pozici spotřebitele a je oprávněn od smlouvy uzavřené s Poskytovatelem prostředky komunikace na dálku odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodů. V takovém případě mu Poskytovatel bezodkladně vrátí uhrazenou cenu či její poměrnou část (s ohledem na užití služby) bezhotovostním převodem na účet klienta. Tento postup se neuplatní, byla-li před uplynutím uvedené lhůty smlouva ze strany Poskytovatele již splněna.
 3. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či jednání při užití webu a služeb Poskytovatele klientem. Odstoupení je účinné doručením oznámení klientovi.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a klientem ze smlouvy.
 5. Klient je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatele emailem na emailovou adresu zuzka@firemnikouc.cz či telefonicky +420 608945855 bezodkladně po jejím zjištění a může se domáhat a) nahrazením bezvadným plněním, b) doplněním či poskytnutím náhradní služby, c) slevy z ceny.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a klientem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 2. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích našeho webu.
 3. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2023.